عیب یابی پکیج

سوالات متداول،عیب یابی و تعمیر پکیج • برای عیب یابی و رفع عیب پکیج موارد زیر را بررسی کنید
۱.سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوبی ندارد:
-کم بودن ارتفاع شعله
-دقت نداشتن NTCمصرفی
_رسوب گرفتن مبدل مصرفی
_خرابی شیر سه راهی در نوع دو مبله
_تحریک نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله
_دودکش نامناسب
_اشکال در لوله کشی آب مصرفی ساختمان
_دبی وسردی بیش از حد آب سرد ورودی
_خرابی پتاسیومتر آب مصرفی
_خرابی سوپاپ بای پس در نوع دو مبدله
_اشکال در پمپ در نوع دو مبدله
_خرابی برد کنترل
۲.آب مصرفی مناسب ولی سیستم گرمایش کار نمیکند:
_خرابی پمپ در نوع تک مبله
_خرابی یا گیر کردن فلوسوئیچ
_باز ماندن سوپاپ بای پس در نوع تک مبدله
_خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله
۳.پکیج دیواری آب گرم انفجاری روشن میشود:
_تنظیم نبودن فاصله الکترود چرقه زن و مشعل
_تنظیم نبودن فشار گاز
_ خرابی دود کش
_ضعیف شدن جرقه(عوامل ضعیف شدن جرقه:۱.ضعیف شدن برق شهری۲.ضعیف شدن ترانس جرقه زن۳.نشتی برق یا برق دزدی۴.اکسید شدن الکترود چرقه زن)
_استفاده از قطعات گاز شهری بجای گاز مایع+مسدود شدن سوراخ های مشعل اطراف جرقه زن
درصورتی که پکیج شما نیاز به سرویس یا تعمیر دارد با زوپا سرویس در تماس باشید.