سوالات متداول و رایج که در ارتباط با تعمیرات هود برای مردم پیش می آید به شرح زیر است:
۱. مکش هود ضعیف است.
علت اینکه مکش هود ضعیف است میتواند خرابی موتور،فیلتر یا کثیف شدن بیش از حد دستگاه باشد.
۲.هود روشن نمیشود.
هنگامی که شما با این مشکل مواجه مواجه میشوید باید ابتدا سیم کشی برق را بررسی کنید ،در صورتی که مشکل از سیم کشی نبود برد دستگاه را بررسی کنید ودر مرحله آخر به سراغ موتور بروید.
۳.کلید های پنل هود کار نمیکند.
برای رفع این مشکل شما باید سیم کشی و برد دستگاه را بررسی کنید وسپس اقدام به رفع آن نمایید.
۴.هود صدا یا لرزش دارد.
علت این امر میتواند موتور و ملحقات آن باشد.
۵.هود روشن شده و دیگر خاموش نمیشود(یکسره کار میکند).
علت اینکه دستگاه یکسره کار میکند میتواند خرابی کلید یا برد باشد.
۶.سنسور های بو یا دمای هود کار نمیکند.
علت میتواند از خرابی سنسورها و یا برد باشد.

سوالات متداول و رایج که در ارتباط با تعمیرات هود برای مردم پیش می آید به شرح زیر است:
۱. مکش هود ضعیف است.
علت اینکه مکش هود ضعیف است میتواند خرابی موتور،فیلتر یا کثیف شدن بیش از حد دستگاه باشد.
۲.هود روشن نمیشود.
هنگامی که شما با این مشکل مواجه مواجه میشوید باید ابتدا سیم کشی برق را بررسی کنید ،در صورتی که مشکل از سیم کشی نبود برد دستگاه را بررسی کنید ودر مرحله آخر به سراغ موتور بروید.
۳.کلید های پنل هود کار نمیکند.
برای رفع این مشکل شما باید سیم کشی و برد دستگاه را بررسی کنید وسپس اقدام به رفع آن نمایید.
۴.هود صدا یا لرزش دارد.
علت این امر میتواند موتور و ملحقات آن باشد.
۵.هود روشن شده و دیگر خاموش نمیشود(یکسره کار میکند).
علت اینکه دستگاه یکسره کار میکند میتواند خرابی کلید یا برد باشد.
۶.سنسور های بو یا دمای هود کار نمیکند.
علت میتواند از خرابی سنسورها و یا برد باشد.

سوالات متداول و رایج که در ارتباط با تعمیرات هود برای مردم پیش می آید به شرح زیر است:
۱. مکش هود ضعیف است.
علت اینکه مکش هود ضعیف است میتواند خرابی موتور،فیلتر یا کثیف شدن بیش از حد دستگاه باشد.
۲.هود روشن نمیشود.
هنگامی که شما با این مشکل مواجه مواجه میشوید باید ابتدا سیم کشی برق را بررسی کنید ،در صورتی که مشکل از سیم کشی نبود برد دستگاه را بررسی کنید ودر مرحله آخر به سراغ موتور بروید.
۳.کلید های پنل هود کار نمیکند.
برای رفع این مشکل شما باید سیم کشی و برد دستگاه را بررسی کنید وسپس اقدام به رفع آن نمایید.
۴.هود صدا یا لرزش دارد.
علت این امر میتواند موتور و ملحقات آن باشد.
۵.هود روشن شده و دیگر خاموش نمیشود(یکسره کار میکند).
علت اینکه دستگاه یکسره کار میکند میتواند خرابی کلید یا برد باشد.
۶.سنسور های بو یا دمای هود کار نمیکند.
علت میتواند از خرابی سنسورها و یا برد باشد.

سوالات متداول و رایج که در ارتباط با تعمیرات هود برای مردم پیش می آید به شرح زیر است:
۱. مکش هود ضعیف است.
علت اینکه مکش هود ضعیف است میتواند خرابی موتور،فیلتر یا کثیف شدن بیش از حد دستگاه باشد.
۲.هود روشن نمیشود.
هنگامی که شما با این مشکل مواجه مواجه میشوید باید ابتدا سیم کشی برق را بررسی کنید ،در صورتی که مشکل از سیم کشی نبود برد دستگاه را بررسی کنید ودر مرحله آخر به سراغ موتور بروید.
۳.کلید های پنل هود کار نمیکند.
برای رفع این مشکل شما باید سیم کشی و برد دستگاه را بررسی کنید وسپس اقدام به رفع آن نمایید.
۴.هود صدا یا لرزش دارد.
علت این امر میتواند موتور و ملحقات آن باشد.
۵.هود روشن شده و دیگر خاموش نمیشود(یکسره کار میکند).
علت اینکه دستگاه یکسره کار میکند میتواند خرابی کلید یا برد باشد.
۶.سنسور های بو یا دمای هود کار نمیکند.
علت میتواند از خرابی سنسورها و یا برد باشد.