ارور یخچال الجی

یخچال مدلLMXS30776Sارور R:سنسور یخچال:مدار اهم سنسور را بررسی کنید و بعد از بررسی مدار برد سنسور راتعویض کنید.
ارورD:سنسور دیفراست :المنت را از نظر خرابی چک کنید در صورت نیاز مدار برد را تعویض کنید.
ارور H:هیتر المنت
ارورC:ارتباطی که بین برد داخلی و پنل وجود دارد رخ داده است،رفع عیب:سیم های ارتباط دهنده اجزا به یک دیگر را بررسی کنید.
ارورA1:سنسور داخلی فریزر ایراد دارد.
ارورA2:ایراد در سنسور دیفراست میباشد.
ارورA3:دیفراست به خوبی کار خودش را انجام نمیدهد.
یخچال مدل TF58OB
ارورFF:ایراد فن اپراتور،رفع عیب:موتور فن اپراتور را چک کنید و برد کنترل و سیم کشی های مربوط به ان را چک کنید.
ارورCF:فن کندانسور ایراد دارد و موتور فن را چک کنید.
ارور CD:ارتباطی که میان برد اصلی و صفحه نمایشی وجود دارد.
ارور FS:سنسور فریزر ایراد دارد،عیب یابی:سیم کشی سنسور فریزر چک کنید.
ارور RS:سنسور یخچال ایراد دارد، عیب یابی:سیم کشی سنسور یخچال چک شود.
ارور FDS:سنسور دیفراست فریزر مشکل دارد.
ارورRDS:سنسور دیفراست یخچال مشکل دارد.
ارورHS:سنسور رطوبت یخچال دچار مشکل شده است.
ارورIS:سنسور یخ ساز دچار مشکل شده است.
ارورSS:سنسور کشوی یخچال ایراد دارد.
ارورRT:دمای اتاقبیش از حد نرمال است.
ارورIT:سیستم داخل یخ ساز ایراد دارد.
ارورGF:فلومتر خطا داده،رفع عیب:فشار جریان اب ورودی بررسی شود.
ارورIF:فن یخ ساز مشکل دارد.