ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور D1،DSTD،D5:درب لباسشویی در حالی که دستگاه کار میکند باز شده است.ارورFI:نتوانسته درب را قفل کند.
ارور HR:مشکل در کنترل  درجه حرارت.
ارورLO:درب باز نمیشود.
ارورSE،۵E:دستگاه نمیتواند تخلیه کند.
ارور۴E:زمان اب گرفتن  داخل دستگاه  به اتمام رسیده.
ارورND:اب از داخل  دستگاه بیرون کشیده نمشود.
ارورNF:زمان تغذیه  اب به اتمام رسیده  و اب را نمیگیرد.
ارورDE:نشانه این است درب لباس شویی  باز میشود.
ارور  UE:قرار گرفتن نامناسب لباس.
ارور DC:ماشین لباس شویی  نامتعادل  و نمیتواند  بچرخد.
ارور۳H:مشکل  حرارت  موتور  یا سنسور موتور.
ارورOE:ماشین لباس شویی بیش  از حد  پر  شده است.
ارورLE:نشتی اب  به دلیل  زیاد ریختن شوینده  در قسمت  جلو  نشتی اب دارد  و سویچ سطح  بد کار میکند.
ارورTE:سنسور هیتر  دمای  باعث ارور شده.
ارور IE:خطا  سنسور  سنجش  سطح اب.
ارورCE:دمای  اب غیر عادی است.

ارور های دستگاه لباسشویی قدیمی سامسونگ:

ارور E1:در زمان تعیین شده اب تامین نکرده.
ارورE2:تخلیه نمیشود.
ارورE3:اب بیش از حد پر شده است.
ارور E4:عدم تعادل.
ارورE5،E6:دمای اب به سرعت  بالا میرود  و پایین می اید.
ارورE8:دما  در زمان شست و شو  با دمایی  پایین  خیلی  بالاتر  از دما  تععین شده  در چرخه  شست و شو  میباشد.
ارورE9:نشتی  اب ،سطح اب کاهش یافته.
ارورEA:از ژنراتور موتور میباشد.
ارورEB:موتور
ارورED:درب باز است.