ارور ساید بای ساید الجی

ارور:FSسنسور فریزر دچار مشکل شده  و باید تعویض  یا تعمیر  گردد.ارور:RSسنسور یخچال  دچار مشکل شده و باید تعویض  یا تعمیر  گردد.
ارورR2:خطای سنسوریخچال میباشدو این خطا  مربوط  به درب یخچال نمیباشد.
ارور:ISسنسور یخ ساز
ارورFDSّ:سنسور دیفراست است،مشکل  دیفراست  یخچال  است  و باید دیفراست بررسی شود.
ارورDH:خطای هیتر دیفراست  میباشد،سنسور تخشخیص دمای  دیفراست  بر روی هیتر  دارد  دچار  مشکل است.
ارورFF:فن فریزر  دچار مشکل شده یا سنسور قطع شده است.
ارورIF:ارور فن یخساز  مشکل پیدا کرده از جا در امده با چرخاندن  متوجه  خرابی میشوید.
ارورCF:فن کندانسور  دچار مشکل شده  و باید بررسی شود  کندانسور گرم میشود  یا همیشه  سرد  است.
ارورSS:سنسور  مخزن اب  دچار مشکل شده و باید  هم از درون و از بیرون  بررسی شود.
ارورIT:نشانه  این میباشد که کیت یخ ساز  به درستی کار نمیکندو وضعیت یخ ساز  بررسی  گردد  و دمای فریزر کنترل گردد.
ارورGF:فلومتر یا فشار اب،فشار  ورودی اب  بررسی گردد  و در صورت انسداد  مشکل انرا برطرف کنید.
ارورFR:برد الکترونیکی اصلی یخچال معیوب شده و بعد از این از برق بکشید.
ارورOFF:کمپرسور  خاموش  است.
ارورOFFMODE:دمای فریزر و یخچال  به صورت شمارنده بالا و پایین میشود.این مشکل بیشتر در یخچال بالا و پایین اتفاق میوفتد که تازه خریداری شده و ریست نشده است.