ارورهای یخچال سامسونگ مدل RS

ارورهای یخچال سامسونگ مدل RS:ارورE1:وجود خطا در سنسور فریزر
ارور E2:وجود خطا در سنسور یخچال
ارور E4:خطای سنسور دیفراست فریزر
ارورE5:خطای سنسور دیفراست یخچال
ارورE6: خطا در سنسور میحطی
ارورE7:خطا در سنسور کشوی مجزا در داخل یخچال
ارورE8:خطا سنسور یخ ساز یخچال
ارورE13:مشکل در سنسور رطوبت
ارورE14:خطا در سنسور محفظه یخ ساز
ارورE21:خطا فن فریزر
ارورE22:خطا فن یخچال
ارورE23:خطا در فن کندانسور یخچال
ارورE24:مشکل در سیتم دیفراست فریزر
ارورE25:مشکل در دیفراست یخچال
ارورE44:مشکل برد الترونیکیاصلی و برد اینوتر یخچال
ارورE71:دمای داخل فریزر بسیار زیاد است.
ارورE72:دمای داخل یخچال بسیار زیاد است و سنسور یخچال تعویض گردد.
ارورE81:عدم استارت کمپرسور یخچال
ارورE83:کنترل جریان برق ورودی به کمپرسور یخچال
ارورE84:خطای قفل شدن موتور کمپرسور روی دور بالا
ارورE85:خطای پایین بودن ولتاژ کمپرسور
ارورE86:خطای بالا بودن ولتاژ کمپرسور
ارورR1:مربوط به خرابی سنسوریخچال
ارورF1:مربوط به خرابی سنسور فریزر
ارورهای یخچال سامسونگ مدل RL729،RT794،RL730:
ارورRIA:خطای سنسور یخ ساز یخچال
ارورRIB:خطای سنسور دمای یخچال
ارورRIC:سنسور دیفراست یخچال
ارور RID:مشکل در فن یخچال
ارورRIE:مشکل در یخ ساز یخچال
ارورRIG:هیتر دیفراست دچار مشکل شده است
ارورFIA:مشکل در سنسور بیرونی قسمت فریزر
ارور FIB:سنسور دمای فریزر مشکل دارد
ارور FIC:خرابی سنسور دیفراست
ارورFID:خطا فن فریزر
ارورFIE:خطای فن کندانسوریخچال
ارورFIG:مشکل در هیتر دیفراست یخچال