ارورهای ماشین ظرف شویی سامسونگ

ظرف شوی  مدلD146:

ارور DR:خطا درب
ارورE2:خطای  ورودی اب
ارورE3:خطای  تاخیر ابگیری
ارورE4:خطای تامین اب
ارورF1:خطای جریان سنجش اب
ارورF3:خطای نشت اب
ارورF4:خطای  دمای اب زیاد
ارورF5:خطای  دمای پایین  اب
ارورF6:خطای  نشت شیر برقی
ارورF8:خطای  موتور سنکرون
ارورTS-TO:خطای  ترمیستور یا سنسور

ظرف شویی مدلD149،D147:

ارور۴E:خطای اب گیری
ارور _۱۴E:خطای  دمای زیاد اب
ارور ۵E:خطای  تخلیه اب
ارورPE:خطای دور سنج  موتور
ارورTE:خطای سنسور دما
ارورHE:خطای گرم بودن  بیش از حد  هیتر یا المنت
ارور HE-1:خطای هیتر یا المنت
ارورBE-2:خطای  اتصال  کلیدها
ارورAE:خطای ارتباطی  بین برد اصلی  و برد نمایشگر
ارورLE:خطای نشتی اب
ارورOE:خطای سنسور  سرریز اب
ارور۱E:خطای  کم بودن  سطح اب
ارور۳E:خطای  ارتباطی  جت پمپ

ظرف شویی مدلD148:

ارور DO1:خطای شیر برقی
ارورDO2:خطای پمپ تخلیه
ارورDO3:خطای خشک کن و گرم سازی  هیتر یا المنت
ارورDO4:خطای ترمیستور یا سنسور
ارورDO5: خطای  پمپ  جریان  کم میباشد
ارورDO6:خطای  پمپ جریان زیاد  میبشد
ارور DO7:خطای نشتی اب
ارورDO8:خطای متناوب  شیر برقی
ارورD11:خطای  مبدل  فشار
ارورD12:خطای  خارج شدن  اب
ارورD13:خطای  گرم شدن  بیش از حد
ارور D14:خطای  ورودی  و خروجی اب

ظرف شویی مدل ST151:

ارورDR:خطای درب
ارور E2:خطای ورودی اب
ارورE3:خطای تخلیه اب
ارورE4:خطای تامین اب
ارورF4:خطای  میزان اب گیری
ارورF3:خطای نشتی
ارورF4:خطای دمای بالا
ارورF5:خطای دمای پایین
ارورF6:خطای  نشت شیر برقی
ارورF8:خطای موتور سنکرون
ارورF9:خطای ارتباطی  بین برد اصلی  و برد نمایشگر
ارورSE:خطای  سوییچ